BA LÁP BA XÀM

  • Namthilanguage
  • 03/08/2021

Bá Láp Bá Xàm = Tầm xàm – Bá láp (colloquial) nonsense, trivial.

Synonym: bá láp

You may like

error: Content is protected !!