BA RỌI

  • Namthilanguage
  • 23/11/2021
Ba rọi (ba chỉ) là từ chỉ phần thịt heo được cắt ra từ bụng có thịt và mỡ xen kẽ 3 lớp với nhau theo thứ tự lớp thịt, mỡ rồi lại đến lớp thịt.

Người miền Nam còn sử dụng từ “ba rọi” để chỉ hành động, cử chỉ pha tạp một cách lố lăng, nửa đùa, nửa thật.

 Ví dụ: Nói tiếng Anh ba rọi ghê! (nửa tiếng Anh nửa tiếng Việt)

*Nguồn: sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!