CÀ CƯA

  • Namthilanguage
  • 23/11/2021
dài dòng, hết chuyện này sang chuyện khác

Ví dụ: Chuyện tao làm chỉ cần một buổi sáng là xong, mà mày lại cà cưa mấy ngày.

*Nguồn: sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!