CÁCH VIẾT TỪ VAY MƯỢN TIẾNG NƯỚC NGOÀI

  • Namthilanguage
  • 28/06/2021

Tiếng Việt có rất nhiều từ vay mượn của tiếng nước ngoài, cách viết của các từ này chủ yếu như sau:

1. Các từ mượn đã được Việt hoá: viết như từ thuần Việt. Ví dụ: thành công, xà phòng, mít tinh,..

2. Những từ mượn chưa được Việt hoá hoàn toàn, gồm trên hai tiếng: dùng gạch nối để nối các tiếng với nhau. Ví dụ: V.I.Lê-nin, Nô-en, Ki-lô-gam,..

3. Xu hướng hiện đại: người Việt thường viết nguyên dạng. Ví dụ: Internet, Marketing, PR,…

*Nguồn: tổng hợp

You may like

error: Content is protected !!