CÁI NƠ

  • Namthilanguage
  • 17/11/2022
 là một vật để trang trí quen thuộc.
 Theo Việt Nam Tự điển của Lê Văn Đức, “nơ” vốn là một từ gốc Pháp, phiên âm của chữ “nœud”, tức “nút thắt”.

You may like

error: Content is protected !!