CÂU ĐỐ

  • Namthilanguage
  • 18/12/2021
Sông không đến, bến không vào
Lơ lửng giữa trời làm sao có nước?
Là trái gì?

*Nguồn: sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!