CẦU HÔN

  • Namthilanguage
  • 23/08/2021

Là một sự kiện, trong đó một người yêu cầu người có mối quan hệ với mình kết hôn, thường là người nam sẽ cầu hôn người nữ.

*Nguồn: sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!