COI BỘ

  • Namthilanguage
  • 29/10/2021

“Coi bộ” mang ý nghĩa gần với “xem, trông”, được sử dụng trong câu phán đoán, dự đoán trong văn nói.
Ví dụ:
Mây đen thui, coi bộ sắp mưa.
Giờ mà anh chưa làm xong bài tập, coi bộ mai nộp không kịp.

*Nguồn: sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!