“COI”

  • Namthilanguage
  • 26/10/2021
Chúng ta đôi khi hay nghe
• “Lấy cái tay ra coi!”
• “Ngon làm coi!”
• “Cho miếng coi!”
• “Nói nghe coi!”
• “Làm thử” thì còn “coi” được, nhưng “nói” thì làm sao mà “coi” cho được?
 Từ “coi” nghĩa gốc là “xem, trông”, tuy nhiên từ “coi” trong các câu trên được sử dụng như một từ đệm, yêu cầu, ra lệnh người đối diện làm một việc gì.

*Nguồn: tổng hợp

You may like

error: Content is protected !!