CON ÔNG CHÁU CHA

  • Namthilanguage
  • 22/04/2022
Là thành ngữ chỉ những người có quyền lực và vai vế xã hội. Những người này thường giành được những ưu tiên nhờ uy quyền của người thân.

Thành ngữ này mang nghĩa không tích cực.

You may like

error: Content is protected !!