DÀNH GIẬT HAY GIÀNH GIẬT?

  • Namthilanguage
  • 21/09/2020

Theo Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê, 2005):

  • dành(động từ): giữ lại để dùng về sau, để riêng cho ai hoặc cho việc gì (để dành)
  • giành(động từ): cố dùng sức lực để lấy về được cho mình, không để cho người khác chiếm lấy hoặc tiếp tục chiếm lấy, tranh chấp cái gì đó (tranh giành)

Như vậy, trong hai từ dành giật và giành giật  thì giành giật có nghĩa là tranh cướp, cướp đoạt.

You may like

error: Content is protected !!