Đến đây xứ sở lạ lùng Chim kêu cũng sợ, cá vùng cũng ghê. … Rừng thiêng nước độc thú bầy, Muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lội đầy tựa bánh canh.

  • Namthilanguage
  • 23/09/2021

Đến đây xứ sở lạ lùng
Chim kêu cũng sợ, cá vùng cũng ghê.

Rừng thiêng nước độc thú bầy,
Muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lội đầy tựa bánh canh.

Những câu ca dao trên là lời miêu tả vùng đất Sài Gòn và Nam Bộ thời trước.

You may like

error: Content is protected !!