ĐI NHẬU

  • Namthilanguage
  • 24/05/2022

“Nhậu” là từ quen thuộc trong lời nói hằng ngày, dùng để chỉ việc uống rượu bia, tuy nhiên nó lại là một từ cổ.

Từ điển Việt – Latin của Pigneau de Béhaine giải thích “nhậu” là có nghĩa là “uống”.

Trong quyển “Nghiên cứu điền dã – 150 năm hình bóng Sài Gòn”, tác giả ghi nhận dân Sài Gòn thuở xưa không nói uống nước mà nói là “nhậu nước”.

Ví dụ: “Ê, tối nay đi nhậu không?”

 

*Hình ảnh: sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!