DÌA

  • Namthilanguage
  • 05/02/2022
về, di chuyển trở lại chỗ ở trước của mình
Ví dụ: Quê chị ở tận Cà Mau, lúc nào rảnh chị dẫn em dìa dưới chơi cho biết.

*Nguồn: sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!