ĐỤT MƯA

  • Namthilanguage
  • 09/12/2021
/ duk˨˩ mwɤ˧/
Theo Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê), từ “đụt” có nghĩa “đồ đan bằng tre đặt vào lưới để chứa cá đánh bắt được” hoặc “kém trí khôn và hèn yếu”.

Tuy nhiên, người Nam Bộ sử dụng “đụt” đi kèm với “mưa” lại mang ý nghĩa “trú mưa”.

Ví dụ: Nam đứng trong mái hiên đụt mưa.

*Nguồn: sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!