GẠO CỘI

  • Namthilanguage
  • 12/02/2022
 thành phần ưu tú
 
 Ví dụ: Ông ấy là một nghệ sĩ gạo cội trong giới đàn cò.

*Nguồn: sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!