GIỚI TỪ SO SÁNH “BẰNG”

  • Namthilanguage
  • 12/02/2022
 “Bằng” trong tiếng Việt có nhiều nghĩa, ví dụ như: “bằng cấp” hoặc “có bề mặt là một mặt phẳng, không gồ ghề”,…
 “Bằng” khi làm giới từ được dùng để đánh dấu sự so sánh về lượng hoặc mức độ, thường dùng trong khẩu ngữ.

 Ví dụ: Nó cao bằng anh không?
Bài tập này không khó bằng mấy bài trước.

*Nguồn: sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!