GÓP GIÓ THÀNH BÃO

  • Namthilanguage
  • 24/06/2021

Câu tục ngữ mượn hai hiện tượng tự nhiên là “gió” và “bão” để nói về tinh thần đoàn kết. Nhiều cơn gió nhỏ gộp lại sẽ thành cơn bão to. Ý nhắc nhở chúng ta, sức mạnh cá nhân không thể nào sánh bằng sức mạnh tập thể. Nếu mỗi cá nhân trong một tập thể biết đồng lòng, cố gắng, kiên trì vì mục tiêu chung thì không có khó khăn nào có thể cản trở.

Ví dụ: Chỉ cần mỗi người trồng 1 cái cây thì chúng ta sẽ có cả một cánh rừng. “Góp gió thành bão” là vậy.

*Nguồn: tổng hợp

You may like

error: Content is protected !!