HẬU ĐẬU

  • Namthilanguage
  • 12/10/2021
lóng ngóng, vụng về

 Ví dụ: Nếu không muốn chén bát bị bể thì đừng kêu tui bưng bê nhen. Tui hậu đậu lắm.

*Nguồn: sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!