KHỈ HO CÒ GÁY

  • Namthilanguage
  • 05/10/2021
/ kʰi˨˩ hɔ˧ kɔ˨˩ ɣai˧˥/
 
 Nghĩa: chỉ một vùng đất xa xôi, hẻo lánh, ít người qua lại.

*Nguồn: tổng hợp

You may like

error: Content is protected !!