“MẤY AI”

  • Namthilanguage
  • 24/05/2022
thường xuất hiện trong câu nghi vấn hoặc phủ định để diễn đạt ý nghĩa “rất ít người” hoặc “không có người (nào)”.

Ví dụ: Mấy ai học giỏi tiếng Việt như John. (rất ít người nước ngoài học giỏi tiếng Việt như vậy)

You may like

error: Content is protected !!