Minh: Cậu thường bơi ở đâu? | Tuấn: Tôi bơi ở dưới nước

  • Namthilanguage
  • 03/08/2021

Câu trả lời của Tuấn vi phạm phương châm về lượng vì đưa ra thông tin thừa (nghĩa của từ “bơi” đã bao gồm nét nghĩa “hoạt động dưới nước”).

Phương châm hội thoại về lượng là quy định về dung lượng của thông tin trong câu nói mà người tham gia hội thoại phải tuân thủ để giao tiếp diễn ra thành công, trước hết là câu nói phải có thông tin và nó không thiếu, không thừa.

You may like

error: Content is protected !!