N + BÌNH DÂN

  • Namthilanguage
  • 02/12/2021
“Bình dân” là một danh từ cũ, dùng chỉ người dân thường trong xã hội (tầng lớp bình dân).
 
Hiện nay, người Việt sử dụng “bình dân” với ý nghĩa “rẻ, đơn giản, giản dị, gần gũi với quần chúng” theo kết cấu
N + bình dân
 
Ví dụ: cơm bình dân, khách sạn bình dân, người bình dân, quán ăn bình dân,…

*Nguồn: sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!