NAM NỮ THỤ THỤ BẤT THÂN

  • Namthilanguage
  • 02/08/2021

– nam nữ: người con trai và người con gái
– thụ (từ thứ nhất): trao cho
– thụ (từ thứ hai) : nhận
– bất thân: không gần gũi, tiếp xúc

Người xưa dùng câu nói trên để nhắc nhở người con gái và con trai không được gần gũi, tiếp xúc thân mật và đây được xem là 1 nghi lễ quan trọng. Còn phản ứng của người người ngày nay là “bây giờ là thời đại nào rồi mà còn nói chuyện này’.

You may like

error: Content is protected !!