NẠNH HẸ – TỊ NẠNH

  • Namthilanguage
  • 15/11/2022
đùn đẩy việc cho nhau

Ví dụ: Con lớn thì con phải làm hơn em, chớ ở đó mà nạnh hẹ với em nữa

You may like

error: Content is protected !!