NÉT ĐẶC TRƯNG TRONG VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI VIỆT

  • Namthilanguage
  • 13/11/2020

Về cách thức giao tiếp, người Việt ưa sự tế nhị, ý tứ và trọng sự hòa thuận. Tính tế nhị, ý tứ khiến cho người Việt Nam có thói quen giao tiếp lòng vòng, dẫn giải ý liên quan trước khi bắt đầu vào nội dung chính chứ không bao giờ mở đầu trực tiếp, đi thẳng vào đề như người phương Tây.

Lối giao tiếp ưa tế nhị, ý tứ là sản phẩm của lối sống trọng tình và lối tư duy trong các mối quan hệ. Nó tạo nên thói quen đắn đo cân nhắc kỹ càng khi nói năng, điều này được hình thành trong nét văn hóa ứng xử lâu đời, thể hiện rõ qua các câu tục ngữ, ca dao:

  •  Ăn có nhai, nói có nghĩ;
  • Chó ba quanh mới nằm, người ba năm mới nói;
  • Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe;
  • Người khôn ăn nói nửa chừng,
    Để cho người dại nửa mừng nửa lo…

Chính sự đắn đo cân nhắc này khiến cho người Việt Nam có nhược điểm là thiếu tính quyết đoán, nhưng đồng thời cũng là ưu điểm vì giữ được sự hòa thuận, không làm mất lòng ai.

Nguồn: Tổng hợp

You may like

error: Content is protected !!