PHÂN BIỆT “ĐÌNH – ĐỀN – CHÙA”

  • Namthilanguage
  • 03/04/2021
 Chùa là cơ sở hoạt động và truyền bá Phật giáo, nơi tu hành và sinh hoạt của các nhà sư, tăng, ni.

Ví dụ: Chùa Vĩnh Nghiêm, Chùa Hoằng Pháp,…

 Đình là nơi thờ Thành hoàng của các làng, đồng thời là nơi hội họp, bàn việc của dân làng.

Ví dụ: Đình làng Đình Bảng,…

 Đền là nơi thờ cúng một vị Thánh hoặc những nhân vật lịch sử được tôn sùng như thần thánh.

Ví dụ: Đền thờ vua Hùng, Đền thờ Đức thánh Trần.

*Hình ảnh: Nguồn sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!