PHÉP MÀU HAY PHÉP MẦU

  • Namthilanguage
  • 18/01/2022

Theo từ điển tiếng Việt, “màu” là màu sắc (xanh, đỏ, tím,…), còn “mầu” là huyền diệu, cao sâu, mầu nhiệm.

Như vậy ở đây, “phép mầu” mới là từ chính xác, có nghĩa là phép cao sâu, huyền diệu.

*Nguồn: sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!