• PHỔ THÔNG
  • THEO YÊU CẦU
  • CHUYÊN ĐỀ

Di Sản

Học viên học tiếng Việt các chủ đề liên quan đến di sản ở Việt Nam và trải nghiệm thực tế tại các di sản tại Sài Gòn – Nam Bộ. Các trải nghiệm thực tế của khóa Tiếng Việt di sản sẽ tập trung vào việc đưa học viên tham quan các di sản ở Sài Gòn nhằm lý giải về công việc trùng tu và bảo tồn các di sản hiện nay. Qua đó, học viên thấy được tầm quan trọng của việc trùng tu, bảo tồn các di sản tại Sài Gòn nói riêng và Việt Nam nói chung

error: Content is protected !!