• PHỔ THÔNG
  • THEO YÊU CẦU
  • CHUYÊN ĐỀ

Hội Nhập Văn Hóa

Học viên học tiếng Việt và trải nghiệm thực tế tại gia đình người Việt, học viên cùng tham gia sinh hoạt với các thành viên trong gia đình và trải nghiệm này sẽ giúp người tham dự hiểu thấu đáo văn hóa của một cộng đồng cụ thể.

error: Content is protected !!