“TẬN” TRONG TIẾNG VIỆT

  • Namthilanguage
  • 15/07/2021

–  Tận là các tiểu từ trong tiếng Việt có thể có dạng tít – khẩu ngữ Bắc bộ, tuốt – khẩu ngữ Nam bộ.

–  Tận bao giờ cũng đứng ngay trước danh ngữ chỉ vị trí hoặc thời điểm, cho biết vị trí hoặc thời điểm đó là cuối cùng, mang hàm ý “xa”, “cao”, “sâu” (về vị trí) hoặc “muộn”, “lâu” (về thời gian).

Ví dụ:
a. Nó ngồi (ở) tận cuối phòng.
b. Hôm qua, nó học đến tận một giờ sáng.

*Nguồn: tổng hợp

You may like

error: Content is protected !!