THỊ PHI

  • Namthilanguage
  • 22/04/2022
“Thị phi” is a Sino-Vietnamese word.

– Thị: right
– Phi: wrong

“Thị phi” describes defamation.

E.g. Chuyện không có gì mà cũng đặt điều thị phi. (They made defaming mountain out of molehill.)

You may like

error: Content is protected !!