THIẾU XÓT HAY THIẾU SÓT?

  • Namthilanguage
  • 05/10/2021

/tʰiəw˧˥ ʂɔk˧˥/ – /tʰiəw˧˥ xɔk˧˥/

• “Thiếu sót” means incomplete, flawed
E.g.Kế hoạch không được đánh giá cao vì còn nhiều thiếu sót. (This plan is not highly regarded due to its flaws.)
• “Thiếu xót” is an invalid word, due to language users mistaking “x” for “s”.

*Source: varied

You may like

error: Content is protected !!