THÙNG RỖNG KÊU TO

  • Namthilanguage
  • 17/11/2022
Nghĩa đen: Thùng rỗng là thùng không chứa bất cứ thứ gì bên trong, khi gõ vào sẽ phát ra âm thanh to hơn so với thùng chứa đầy.
Nghĩa bóng: Thành ngữ phê phán những người trình độ hiểu biết và năng lực hạn chế nhưng lại thích khoe khoang, thích thể hiện.

Ví dụ:
A: Nói cho dữ, thể hiện cho lắm mà kết quả thì ngược lại.
B: Chắc là thùng rỗng kêu to rồi!

You may like

error: Content is protected !!