TRÍ THỨC VÀ TRI THỨC

  • Namthilanguage
  • 20/10/2021
 “Tri thức” và “trí thức” là hai từ gần nghĩa và gần âm đọc, vì vậy người dùng thường hay nhầm lẫn.

 – “Tri thức” là những kiến thức, những điều hiểu biết có hệ thống về tự nhiên hoặc xã hội.
Ví dụ: tri thức về khoa học tự nhiên

– “Trí thức” chỉ những người có tri thức.
 Ví dụ: giới trí thức

*Nguồn: sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!