TỪ CHỈ MỨC ĐỘ “LẬN”

  • Namthilanguage
  • 22/04/2022
được người Nam Bộ dùng để nhấn mạnh hoặc ý muốn hỏi với vẻ hơi ngạc nhiên.

Ví dụ:
Nó đi từ sáng lận (mức độ sớm)
Trời, vầy mà một trăm nghìn lận hả? (ngạc nhiên vì mắc)

You may like

error: Content is protected !!