TỪ ĐỊA PHƯƠNG

  • Namthilanguage
  • 22/10/2020

Từ địa phương là những từ được sử dụng hạn chế ở một hoặc vài địa phương nào đó (đối lập với từ toàn dân – từ ngữ được toàn dân sử dụng).

Phân loại:

  • Từ ngữ địa phương tương ứng nghĩa với từ ngữ toàn dân: u (mẹ), răng rứa (sao thế), heo (lợn),…
  • Từ địa phương chỉ những sự vật, hiện tượng chỉ có ở một hoặc một số địa phương: chôm chôm, măng cụt, thúng (đơn vị để đong thóc, gạo),…

You may like

error: Content is protected !!