TỪ KỴ HÚY Ở NAM BỘ

  • Namthilanguage
  • 10/12/2020

Xưa nay, ở vùng đất miền Trung trở vào trong hay xuất hiện những từ “kỵ húy” trong lời ăn tiếng nói hàng ngày mà ít người để ý đến. Đó là những từ kỵ húy chủ yếu liên quan tới vua chúa triều Nguyễn, từ khi chúa Nguyễn Hoàng vào Nam gầy dựng xứ Đàng Trong.

Ví dụ: Gọi màu hồng thành màu hường, nói nhiệm chức thay vì nhậm chức để tránh tên Nguyễn Phúc Hồng Nhậm của vua Tự Đức.

Ngô Thời Nhiệm thay cho Ngô Thì Nhậm, Ngô Tòng Châu thay cho Ngô Tùng Chu cũng vì vậy. (Thì là tên thuở nhỏ của vua Tự Đức, Chu là tên Chúa Quốc Nguyễn Phúc Chu).

Ví dụ khác:

  1. Phước
      Chữ Phước ngày nay sử dụng đã từng được nói trại từ chữ Phúc trong tên các vua chúa nhà Nguyễn do kỵ húy.

      Trước kia, miền Nam có các tỉnh Phước Long, và Phước Tuy (tỉnh cũ thuộc miền Đông Nam Bộ ) theo sách Phương Đình Dư Địa Chí (Nguyễn Văn Siêu) vốn là Phúc Long phủ và Phúc Tuy phủ thuộc tỉnh Biên Hòa.

      2. Đàng

      Đàng là từ người miền Nam nói trại từ Đường (tên vua Đồng Khánh: Nguyễn Phúc Ưng Đường).

You may like

error: Content is protected !!