TUỐT

  • Namthilanguage
  • 07/01/2022
Trong ngôn ngữ toàn dân “tuốt“ có nghĩa là “mãi” hoặc “tận”, là một tiểu từ tình thái trong tiếng Nam Bộ cho biết vị trí hoặc thời điểm đang nói đến là xa, được thêm vào câu nhằm tạo ra sắc thái biểu cảm cho câu nói.

Ví dụ:
Nhà tôi ở tuốt bên Quận 7.
Tôi ra tuốt ngoài thị trấn mua sách.

*Nguồn: sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!