VÈ CON VẬT

  • Namthilanguage
  • 07/01/2022
Vè con vật là những bài vè liệt kê, so sánh hoặc miêu tả đặc điểm của các loài vật để kích thích sự tìm hiểu của người nghe – đặc biệt là trẻ em, chẳng hạn:
Ve vẻ vè ve
Cái vè loài vật
Trên lưng cõng gạch
Là họ nhà cua
Nghiến răng gọi mưa
Đúng là cụ cóc
Thích ngồi cắn chắt
Chuột nhắt, chuột đàn
Đan lưới dọc ngang
Anh em nhà nhện

*Nguồn: sưu tầm

You may like

error: Content is protected !!